Hem » Mjölk- & juverhygien » Diskmedel » GS Grön Diskmedel

GS Grön Diskmedel

Artnr: 07807
3 455,00 SEK
Artnr: 07805
420,00 SEK
Artnr: 07806
1 125,00 SEK
Vikt:

Användningsområde
Rengöring gårdstankar och mjölkningsanläggningar

Varumärke               Gårdsservice                              
Typ                            Alkaliskt diskmedel
Vikt                            25kg, 70kg och 230kg             
Bra Kemråd             Godkänd tom 2023-03

Innehåller                 Natriumhydroxid

För mer info se bifogade dokument


Beskrivning

  • Utan klor
  • Daglig eller veckovis rengöring
  • Starkt alkaliskt rengöring
  • Effektiv mot organisk smuts, protein och fett
  • Skölj med dricksvatten

Dokument (2)

  • Faroangivelser: Innehåller: natriumhydroxid. H290: Kan vara frätande på metaller. H314: Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador. P280 : Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd /ansiktsskydd. P301 + P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (eller hår): Avlägsna omedelbart alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten (eller dusch). P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft i en position som underlättar andningen. P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt sköljning. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P501: Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella förordningar. Förorena inte vatten och jord med produkten eller dess förpackning. Respektera användningsanvisningen för att undvika risker för människor och miljö. Ta hänsyn till säkerhetsdatabladet som finns tillgängligt för professionella användare.

Andra varor från samma varugrupp

  • från 395,00 SEK
  • 575,00 SEK
  • från 395,00 SEK
  • 475,00 SEK