0416-120 00 mån-fre 0730-1600

Integritetspolicy
Agri Center Sverige AB org.nr 556410-5889 är sortiment- och inköpsbolaget och det företag som administrerar sortiment och webbhandel. Handlar du på webbsidan kommer fakturan från PayEx. Agri Center opererar under varumärket ” Gårdsservice”. Företagen arbetar med samma integritetspolicy.

Ute i landet har vi återförsäljare av vilka du kan köpa eller beställa i praktiken allt du hittar på vår hemsida.
Återförsäljarna är fristående företag och kunder till Agri Center Sverige AB.
Agri Center AB/Gårdsservice benämns nedan som ” Gårdsservice”

Behandling av personuppgifter på Gårdsservice
Integritetspolicyn gäller när Gårdsservice tillhandahåller tjänster och produkter vid köp, kundtjänstärenden och kontakt med Gårdsservice till exempel besök på webbplats.
För Gårdsservice är personlig integritet viktigt.
Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Vi behandlar endast personuppgifter efter att du samtyckt till det, om det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, vilket också utgör vår rättsliga grund för behandling.
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering genom att kontakta oss via mejl.

Dataskydds- och Personuppgiftsansvarig
Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information samt att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vill du ta kontakt med vår dataskydds- och personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss via mejl.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Gårdsservice behandlar personnummer när det är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det kan ske när du väljer faktura som betalningsmetod och organisationsnummer/personnummer behövs för att göra sedvanlig kreditupplysning. Vi kan också använda personnummer till adressuppdatering.
De personuppgifter Gårdsservice samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra kundtjänst-tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av Gårdsservice webbplats

Varför behandlar Gårdsservice personuppgifter?
Som kund hos oss måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp, leverera dina varor, kontakta dig, vid eventuella returer, byten eller frågor kopplade till ditt köp.

Gårdsservice behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Gårdsservice och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Gårdsservice baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund för att kunna genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Gårdsservice samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.
I vissa fall kan Gårdsservice ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 
Vilka har tillgång till de personuppgifter som Gårdsservice samlar in?
Informationen som vi samlar in kan komma att överföras till externa parter så som speditörer i samband med leverans, mediebyråer för distribution av katalog och fakturor, redovisningsbyråer, kreditupplysningsbolag eller inkassobyråer.
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig).
Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och i enlighet med bokföringslagen där man kan läsa följande: "De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades." Därefter raderas personuppgifterna.
Om behandlingen grundas på ditt samtycke, kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt samtycke.
Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter. Detta gör du genom att ringa Gårdsservice kundservice eller genom att kontakta oss via mejl.
När vi mottagit din anmälan kommer Gårdsservice att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.
Vilka system lagras dina uppgifter i?
När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig.

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa.
• DataPartner – administrerar plattformar för FDT och programvara från Microsoft samt nätverk.
• Diflex – administrerar plattformar för VISMA Administration och programvara från Microsoft samt nätverk.
• Nordisk e-handel - vår webshopslösning
• Mailchimp – lagring och hantering av mailadresser samt system för utskick av e-brev
• VISMA, affärssystem för Agri Center och webbhandeln.
• SVEA – Betalleverantör
• Post Nord/DSV – fraktbolaget.
• Microsoft Outlook – mailhanteringssystem

Har du frågor kring hur SVEA behandlar din information måste du kontakta SVEA.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.
Det är Gårdsservice som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att inkomma med synpunkter eller frågor genom att kontakta oss via mejl.
Skulle du uppleva att Gårdsservice inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Vid registrering till vårt Nyhetsbrev och andra kanaler
Om du har samtyckt till att få marknadsföring, såsom t.ex. nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, post och sms kommer vi att behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för Gårdsservice behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig via formulär i någon av våra kanaler eller i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke till markandsföring i samtliga kanaler( e-brev, sms och post) genom att du aktivt kryssar i ikryssningsrutor i formuläret. Du kan, på samma sätt som när du ger ditt samtycke, återkalla ditt lämnade samtycke genom att du avregistrerar dig via sms, via nyhetsbrevet eller mailar in till oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Gårdsservice kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Gårdsservice kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Gårdsservice lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund, får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Gårdsservice och Gårdsservice samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Gårdsservice avtal med dig som kund.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Gårdsservice om nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Gårdsservice rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Gårdsservice kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Gårdsservice leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicy
Gårdsservice har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Gårdsservice.
Dina rättigheter
Gårdsservice ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Gårdsservice kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter vilket innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt till dataportabilitet vilket innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter
Agri Center AB 0416 - 120 000 info@gardsservice.se

 

Gårdsservice VAT Popup Image
Välkommen till butiken
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat Företag