Hem » Mjölk- & juverhygien » Disk-/tvättmedel » GS Wipedes Blue 10 kg

GS Wipedes Blue 10 kg

Artnr: 07808
575,00 SEK

Användingsområde
Desinfektion av juverdukar

Varumärke              Gårdsservice                           
Typ                           Desinfektionspulver
Vikt                          10kg                                          

Innehåller
Natriumkarbonatperoxihydrat

För mer info se bifogade dokument


Beskrivning

  • Desificering för juverdukar
  • Med aktivt syre


Bruksanvisning
Blötläggning mellan mjölkningstillfällena:
1. Efter mjölkning, skölj ur juverdukarna och lägg dem i en hink
2. Häll WIPEDES BLUE-dosen* på juverdukarna
3. Fyll på med varmvatten** så att juverdukarna täcks. Låt dem ligga i blöt fram till nästa mjölkning
4. Vid nästa mjölkning, lägg dukarna i en hink med varmt vatten utan att vrida ur dem.
 Användningsdos: 60 g WIPEDES BLUE till 30–40 juverdukar.
Använd 80 g WIPEDES BLUE till 60 juverdukar
Doseringsmått medföljer. ** Ju varmare vatten, desto bättre resultat

Dokument (2)

  • GS Wipedes Blue 10 kg
  • GS Wipedes Blue 10 kg
  • Faroangivelser: Innehåller:NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT. H302 : Skadligt vid förtäring. H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 : Orsakar allvarliga ögonskador. P102 : Förvaras oåtkomligt för barn. P261 : Undvik att inandas damm. P280 : Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P312 : VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P302 + P352 : VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 : Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P305 + P351 + P338 : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 : Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 : Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Släng inte produkten eller dess förpackning i naturen. Följ användarinstruktionerna för att undvika risker för människor och miljö.Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt för fackmän. Där hittar du ett nödnummer.

Andra varor från samma varugrupp

  • från 395,00 SEK
  • från 420,00 SEK
  • från 395,00 SEK
  • 475,00 SEK