Hem » Mjölk- & juverhygien » Diskmedel » GS Röd Diskmedel

GS Röd Diskmedel

Artnr: 07802
3 095,00 SEK
Artnr: 07800
395,00 SEK
Artnr: 07801
985,00 SEK
Vikt:

Användningsområde
Rengöring till mjölkningsanläggningar och gårdstankar

Varumärke                 Gårdsservice
Typ                              Surt rengöringsmedel
Vikt                             25kg, 70kg och 230kg

Innehåller 
Fosforsyra och  svavelsyra

För mer info se bifogade dokumentBeskrivning

 • Starkt surt rengöringsmedel
 • Utan fosfat och nitrit
 • Effektiv mot avkalkning
 • Effektiv mot organisk och mineralisk beläggning      

Dokument (2)

 • GS Röd Diskmedel
 • GS Röd Diskmedel
 • Faroangivelser: Innehåller: fosforsyra + svavelsyra. H290: Kan vara frätande på metaller. H314: Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador. P260: Andas inte in dimma / ångor / spray. P280: Bär skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P301+ P330 + P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. P303 + P361 + P353: VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten (eller dusch). P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft i en position som underlättar andningen. P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt sköljning. P310 : Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. P501: Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella förordningar. Förorena inte vatten och jord med produkten eller dess förpackning. Respektera användningsanvisningen för att undvika risker för människor och miljö. Ta hänsyn till säkerhetsdatabladet som finns tillgängligt för professionella användare.

Andra varor från samma varugrupp

 • från 395,00 SEK
 • 575,00 SEK
 • från 420,00 SEK
 • 475,00 SEK