GS Blå Diskmedel

Artnr: 07812
3 295,00 SEK
Artnr: 07810
395,00 SEK
Artnr: 07811
1 055,00 SEK
Vikt:

Dokument (2)

  • GS Blå Diskmedel
  • GS Blå Diskmedel
  • GS Blå Diskmedel
  • Faroangivelser: Innehåller: Natriumhydroxid+Natriumhypoklorit. H290 : Kan vara korrosivt för metaller. H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H410 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P273 : Undvik utsläpp till miljön. P280 : Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P330 + P331 : VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 : VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P304 + P340 : VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305 + P351 + P338 : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 : Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P391 : Samla upp spill. P501 : Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. EUH 031 : Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Följ användarinstruktionerna för att undvika risker för människor och miljö. Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt för fackmän. Där hittar du ett nödnummer.

Andra varor från samma varugrupp

  • 575,00 SEK
  • från 420,00 SEK
  • från 395,00 SEK
  • 475,00 SEK