Hem » Mjölk- & juverhygien » Diskmedel » Agri Center Per Desinficering 24 kg

Agri Center Per Desinficering 24 kg

Artnr: 07803
760,00 SEK

Användningsområde
Desinficering 

Varumärke              Gårdsservice
Typ                           Desinficering
Vikt                          24kg

För mer info se bifogade dokument


Beskrivning

 • Desinficering av mjölkorganet och borstarna i roboten
 • Kontakttid: 1 minut
 • Temperatur: rumstemperatur
 • Koncentration: 1 % bakteriedödande
 • 0.5 % jästdödande
 • Om virucidal aktivitet krävs: använd produkten vid 1,25 %

Dokument (2)

 • Agri Center Per Desinficering 24 kg
 • Agri Center Per Desinficering 24 kg
 • Agri Center Per Desinficering 24 kg
 • Faroangivelser: Innehåller: Ättiksyra+Perättiksyra+Väteperoxid. H290 : Kan vara korrosivt för metaller. H312 : Skadligt vid hudkontakt. H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna. H410 : Mycket giftigt för vattenlevandeorganismer med långtidseffekter. P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 :Inandas inte angor/sprej. P273 : Undvik utsläpp till miljön. P280 : Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P330 + P331 : VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 : VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P305 + P351 + P338 : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 : Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P391 : Samla upp spill. P501 : Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Följ användarinstruktionerna för att undvika risker för människor och miljö.Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt för fackmän.

Andra varor från samma varugrupp

 • 1 012,00 SEK
 • från 1 325,00 SEK
 • från 260,00 SEK
 • 725,00 SEK